Надя
Манолова

специалист интравенозни терапии

Надя Манолова завършва Медицински университет в София с отличен успех. От 2005г. до 2022г. има множество завършени следдипломни обучения в сферата на здравеопазването. През 2015г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи“, с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател медицинска практика“. След спечелен конкурс между 2016г. и 2023г. работи като преподавател към Медицински университет в София. От 2018г. е с придобита и призната специалност „Обществено здравеопазване“.

Надя Манолова проявава научен интерес, насочен към изучаването и прилагането на профилактични и превантивни грижи, както и качеството на здравните грижи и обучение на пациенти. Също така е автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания и сборници. Взела е участие в конференции с доклади на български и английски език и в множество курсове за следдипломно обучение.
От 2023г започва работа в Derma-Act Infinity, като сертифициран здравен специалист при интравенозни терапии.

Членство:
Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
Член на Научно дружество по медицинско образувание
Член на Българско научно дружество по обществено здраве